Werkwijze

De aansprakelijke partij moet volgens de wet onze onkosten betalen. Daarom kost onze hulp u geen geld.

Bij een letselschade procedure komt veel kijken. De schadeposten die worden aangevoerd, dienen ook te worden onderbouwd. Als wordt beweerd dat er sprake is van inkomstenverlies, dient het verlies aan verdienvermogen aangetoond te worden middels een berekening van het verschil aan inkomsten van voor en na het ongeval. Veel slachtoffers weten niet hoe een letselschade procedure eruitziet. Op basis van een stappenplan geven wij u een overzicht hoe een gemiddelde letselschade procedure verloopt.

Het is lastig om vooraf te bepalen hoelang een letselschade procedure zal duren. De procedure is per persoon anders, omdat deze afhangt van de ernst van het letsel, het genezingsproces en het al dan niet bereiken van een medische eindsituatie, blijvende invaliditeit, en de begroting van de schadeposten. De onderstaande stappen geven enkel een indicatie van de procedure. Hier kan dus van af worden geweken.

Tijdens het intakegesprek wordt het slachtoffer in de gelegenheid gesteld om zijn of haar verhaal te doen, zodat onze experts een beeld krijgen van hoe het ongeval heeft plaatsgevonden. Wij beseffen dat slachtoffers soms niet in staat zijn om hun huis te verlaten vlak na een incident. In dergelijke gevallen komen wij daarom ook graag bij u thuis om alle details omtrent de zaak te bespreken. Onze advocaten zijn laagdrempelig en hebben een luisterend oor. Na het intakegesprek wordt een inschatting gemaakt over de haalbaarheid van uw schadeclaim(s).

Als uw schadeclaim haalbaar is en u ons heeft verzocht om uw belangen te behartigen, stellen wij een brief op dat naar de aansprakelijke tegenpartij wordt verzonden. In de meeste gevallen is dit een verzekeraar of een tussenpersoon. In de aansprakelijkheidsstelling wordt de toedracht beschreven en het juridische kader. Deze brief is een eerste stap richting de aansprakelijke partij.  

Na de erkenning van de aansprakelijkheid door de verzekeraar, vragen wij voor u direct een voorschot aan. Dit voorschot wordt onder algemene titel uitgekeerd. Hierdoor zal een deel van de schade alvast worden gecompenseerd. Bij het vaststellen van dit bedrag, hangt het ervan af of u op dat moment al kosten heeft gemaakt. Dit voorschot is enkel een voorschot en dekt de volledig schade niet.

Het is aan de benadeelde partij om te bewijzen dat er daadwerkelijk sprake is van letsel. Het is daarom van groot belang dat de benadeelde regelmatig de huisarts en overige (para) medici ziet. Nadat u de medische machtiging heeft ondertekend, kunnen onze experts medische informatie opvragen bij onder andere de huisarts of de specialisten waarbij u onder behandeling bent. Na ontvangst van de medische informatie en bestudering van deze medische informatie, wordt deze ook ter beoordeling naar de medische dienst van de aansprakelijke tegenpartij gestuurd. Medische onderbouwing is belangrijk bij een letselschade procedure en zorgt ervoor dat wij de vorderingen goed kunnen onderbouwen.  

Na een aantal weken wordt met de benadeelde gesproken over de stand van zaken met betrekking tot het herstel. Deze informatie wordt in overleg met u daarna doorgespeeld aan de aansprakelijke tegenpartij, zodat zij ook op de hoogte zijn van het herstel en het letsel.

Na het doorsturen van de medische informatie, kan de aansprakelijke partij medisch advies inwinnen bij een medisch adviseur. Dit is een arts. Deze medisch adviseur wordt ingeschakeld door de verzekeraar of de aansprakelijke partij. In het medisch advies wordt de medische informatie kort samengevat. Een medisch adviseur concludeert dan of de klachten en beperkingen ongevalsgevolg zijn.  Een medisch adviseur kan ook besluiten om partijen te adviseren om een expert in te schakelen. Het medisch advies kan inzicht bieden in de vervolgstappen.

In het geval onze experts zich niet kunnen vinden in het medisch advies van de wederpartij, dan schakelen onze experts op hun beurt hun eigen medisch adviseur in. Onze experts werken namelijk samen met diverse medisch adviseurs. Aan deze medisch adviseurs worden dan gerichte vragen gesteld over uw klachten en beperkingen. Daarnaast is het inwinnen van medisch advies ook cruciaal om vast te stellen of u wel of geen blijvende klachten heeft. Op basis van een medisch advies kunnen de goede en kwade kansen in een letselschade procedure beter worden ingeschat. Indien de aansprakelijkheid wordt erkend, dan worden de kosten voor het inwinnen van medisch advies vergoed door de verzekeraar van de wederpartij.

 

Om de schade in kaart te brengen kan het nodig zijn dat een aantal stukken worden opgevraagd bij het slachtoffer. Denk bijvoorbeeld aan: loonstroken, arbeidsovereenkomsten, nota’s van medische behandelingen en kopie polis van de zorgverzekering. De experts begroten vervolgens de schade per schadepost en deze bedragen worden dan opgenomen in de schadestaat. Deze wordt daarna ter beschikking gesteld aan de aansprakelijke partij, samen met de toelichting op de schadeposten. De onderbouwing van de schadeposten zorgen ervoor dat duidelijkheid wordt geschept bij de verzekeraar hoe deze schadeposten zijn begroot.  

Als u volledig bent hersteld, zou het dossier afgewikkeld kunnen worden.  De werkelijke schade wordt dan in acht genomen en er kan een regelingsvoorstel worden ingediend door een van de partijen. Als deze door de andere partij wordt goedgekeurd, dan wordt het regelingsvoorstel in een vaststellingsovereenkomst gegoten.

Indien u het dossier wilt afwikkelen, maar toch het recht wilt behouden om het dossier te heropenen, dan kan een ‘open-einderegeling’ worden toegepast. Er kan dan binnen vijf jaar een verzoek worden gedaan om het dossier te heropenen. In het andere geval wordt de zaak tegen finale kwijting afgewikkeld. Dit komt erop neer dat je niet meer op de zaak kan terugkomen.

Een groot deel van de letselschadezaken wordt in onderling overleg afgewikkeld. Het komt wel eens voor dat partijen op een of meerdere punten geen overeenstemming weten te bereiken. In dat geval zou een gerechtelijke procedure uitkomst kunnen bieden. Onze experts zijn advocaten die bevoegd zijn om allerlei gerechtelijke procedures op te starten. Dit in tegenstelling tot letselschade behandelaren die geen advocaat zijn.