Algemene voorwaarden

“Letselschadebalie.nl / bezwaarschriftbalie.nl is een handelsnaam waaronder de advocaten mr. M. Çankaya en mr. E. Yilmaz naar buiten toe treden. Mr. M. Çankaya en mr. E. Yilmaz maken onderdeel uit van de kostenmaatschap Sahin & Stoetzer Advocaten. De advocaten drijven ieder voor eigen rekening en risico een onderneming (eenmanszaak). Er wordt gecontracteerd met de onderneming (eenmanszaak) van de ingeschakelde advocaat. Op de overeenkomst van opdracht tussen de ingeschakelde advocaat en de opdrachtgever zijn de algemene voorwaarden van Sahin & Stoetzer Advocaten van toepassing.”

 1. Sahin & Stoetzer advocaten een samen werkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen op basis van kostendeling. De overeenkomst tot het verlenen van rechtsbijstand word gesloten met de desbetreffende advocaat. One aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering word uitgekeerd.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvullende- en vervolg-) opdrachten van cliënten aan S&S danwel werknemers van S&S.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door S&S, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is of is overeen gekomen dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitgesloten: de maten alsmede alle anderen die voor S&S werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden en niet persoonlijk aansprakelijk.
 4. De onder 3 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 5. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis waaronder ook een nalaten begrepen wordt voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of bedragen waarop de door S&S gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat S&S in verband met die verzekering draagt. Een kopie van de polis met voorwaarden word op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
 6. Op verzoek van de cliënt wordt voor rekening van de cliënt een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering gesloten.
 7. Voor zover niet tot de organisatie van S&S behorende derden bij de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld zal dat zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever geschieden. ledere aansprakelijkheid van S&S voor tekortkoming(en) van deze derde(n) wordt uitgesloten.
 8. Verstrekte opdrachten worden door S&S uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen, aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 9. Op de rechtsverhouding tussen S&S en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen S&S en cliënt kennis te nemen.
 10. Niet alleen S&S, maar ook ale personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep don. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van S&S met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden, nadat zij het kantoor van S&S hebben verlaten.
 11. Nadat een overeenkomst tot opdracht is beëindigd wordt het desbetreffende dossier met de relevante bescheiden – maximaal 5 jaar bewaard. Daarna heeft S&S recht het dossier volledig te vernietigen. Desgevraagd word op verzoek van de cliënt het dossier geheel of gedeeltelijk eerder vernietigd.